Hur fungerar en fullmakt?

Med en fullmakt kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in på ett bankkontor i original av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

Om speciella skäl finns, till exempel sjukdom, så att fullmaktsgivaren inte kan lämna in fullmakten på bankkontoret, är det möjligt att skicka den per post, bevittnad av två personer. Banken måste i detta fall kontakta fullmaktsgivaren för att säkerställa dels att denne undertecknat fullmakten, dels att denne förstår innebörden av fullmakten. Om banken inte kan komma i kontakt med fullmaktsgivaren kan kontrollen i undantagsfall ske med vittnena. I dessa fall ska det vara exempelvis läkare, annan med liknande kompetens eller anställda inom kriminalvården. Om banken anser att kontrollen av någon anledning inte är tillfredsställande har banken rätt att neka fullmakten.

En fullmakt kan vara begränsad i tiden. Om inte, anses fullmakten gälla tills vidare, dvs. tills den återkallas av fullmaktsgivaren.

En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, till exempel blivit dement eller att fullmaktsgivaren avlidit.

Fullmakt gäller inte för gåva

Det förekommer att fullmaktshavaren önskar göra större uttag med stöd av fullmakt. Om det handlar om gåva, t ex överföring av ett större belopp till fullmaktshavarens eller annans konto, gäller inte fullmakten. Givaren besöker vårt bankkontor för att genomföra gåvan. Om givaren är förhindrad att göra detta ska ett gåvobrev upprättas. Det ska undertecknas av gåvogivaren och som huvudregel även av gåvotagaren, samt bevittnas av två personer. Banken måste då kontakta givaren för att säkerställa att givaren undertecknat gåvobrevet och förstår innebörden, dvs. givaren får till exempel inte vara dement.

Vanliga fullmakter

Fullmakt privatperson

Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena i Ekeby Sparbank. I fullmakten kan du läsa vilka ärenden som den kan gälla för.
Fullmakt privatperson (pdf)

Fullmakt bankfack/servicefack

Fullmakt för tillträde och avslut av bankfack/servicefack i Ekeby Sparbank.
Bankfack/Servicefack (pdf)

Fullmakt dödsbo

Fullmakt för att sköta de vanligaste bankärendena för ett dödsbo i Ekeby Sparbank. I fullmakten anges vilka ärenden den gäller för.
Dödsbo (pdf)

Engångsfullmakt privatperson

Fullmakt för att utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.
Engångsfullmakt privatperson (pdf)

Framtidsfullmakt

Fullmakt att företräda någon den dagen personen inte klarar sig själv.
Framtidsfullmakt

Fullmakter för omyndiga

För att ansluta banktjänster till ett omyndigt barn under 18 år behöver barnets föräldrar vara överens om vilka tjänster barnet ska ha. Om inte båda föräldrarna besöker kontoret tillsammans behöver den förälder som ska ansluta tjänsterna ha en muntlig eller skriftlig fullmakt från den andra föräldern.

Muntlig fullmakt

Den ena föräldern besöker ett kontor och intygar skriftligen att den andra föräldern har gett en muntlig fullmakt att ansluta tjänster till barnet. Banken ansluter då tjänsterna och informerar därefter den andra föräldern skriftligt om vilka tjänster som har anslutits.

Var kan du som förmyndare öppna banktjänster?

  • På vårt bankkontor kan du öppna till exempel: Ungdomskonto, fondkonto, Investeringssparkonto, bankkort, internetbanken, appen för unga och Mobilt BankID.
  • Via 042-25 04 00 personlig service kan du beställa bankkort och ändra dispositionsrätt på barnets konto dygnet runt.
  • I din egen app kan du öppna internetbanken och appen för unga, skaffa Mobilt SäkerhetsID, Swish, Kort på kort samt Ladda & köpa.

Engångsfullmakt mellan förmyndare (pdf)

Fullmakt Föräldrar (pdf)

Du kan även ge en annan person fullmakt, bortsett från er föräldrar. Det gäller såväl skriftlig som muntlig fullmakt, för att öppna tjänster till ditt barn som är under 18 år.
Förmyndare till annan (pdf)

Fler fullmakter

Om du saknar fullmakt för ditt bankärende är du välkommen till bankkontoret där det finns fler varianter på fullmaktsblanketter.

Anhörigbehörighet

Från och med den 1 juli 2017 har en anhörig rätt att hjälpa till med ekonomiska ärenden som har anknytning till den dagliga livsföringen. En anhörig kan använda anhörigbehörigheten när en enskild har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag.

Frågor och svar, anhörigbehörighet (pdf)
Anhörigbehörighet (Svensk Bankförening)