Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är valutaderivat?

Man och kvinna tittar på en datorskärm

Valutaderivat är komplicerade finansiella instrument som används för att öka eller minska risken när man handlar mot utländska motparter. Valutaderivat är kopplade till händelser vid en specifik tidspunkt eller tidsperiod i framtiden.

Allmän information om valutaderivat

Värdet på derivatinstrumentet är kopplat till den underliggande tillgången, valutan. Priset på valutaderivat påverkas bland annat av löptid, volatilitet och räntenivå. Exempel på valutaderivat är optioner, terminer och swappar.

Hur handlar man med valutaderivat?

Valutor och valutainstrument handlas via kontoret, i FX Trade (Swedbanks valutahandelstjänst via internet) eller genom det regionala valutabordet. LEI-nummer och avista & terminsavtal krävs. Vid optionsaffärer krävs även ramavtal med banken.

Vad tar jag för risk?

Valutaderivat används för att minska risken vid framtida valutaflöden. Risken skiljer sig mellan olika valutaderivat gällande innehavarens skyldigheter, rättigheter och möjlig förlust.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen påverkas av hur valutaderivatet är uppbyggt. Valutaderivat kan ge avkastning i stigande, fallande eller oförändrad marknad. Du kan även läsa mer under avsnittet Riskhantering på sidan om affärer med utlandet.

Affärer med utlandet

För- och nackdelar med valutaderivat

Valutatermin och valutaswap

Fördel – Med en valutatermin och en valutaswap så vet kunden exakt vad utfallet blir, och kan på så vis undvika en valutarisk under löptiden.

Nackdel - Om underliggande affär inte blir av så har kunden ett bindande avtal mot banken vilket kan leda till vinst eller förlust.

Köpt option

Fördel – Med en köpoption kan man tillgodoräkna sig positiva kursrörelser vilket kan jämföras med en försäkring. Skulle underliggande affär inte bli av så har kunden inga skyldigheter mot banken.

Nackdel – Vid köp av en option så betalar kunden en premie.

Såld option

Fördel – Vid en utställd/såld option erhåller kunden en premie.

Nackdel – Vid en utställd/såld option har kunden har inga rättigheter och förlustrisken kan vara obegränsad.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.