Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är ett Penningmarknadsinstrument?

A group of people having a business meeting

Penningmarknadsinstrument är kortfristiga räntebärande papper med löptid kortare än ett år. De handlas vanligtvis till en underkurs och betalar 100 procent på återbetalningsdagen. Mellanskillnaden blir avkastningen.

Allmän information om instrumentet

Penningmarknadsinstrument handlas vanligtvis av företag, försäkringsbolag samt andra institutioner som vill placera kort tid och samtidigt söker stor likviditet. Vanligaste instrumenten är:

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxeln är det dominerande instrumentet på penningmarknaden. Emissioner sker genom anbudsauktioner. Valörer är 1, 5, 10, 50 och 100 miljoner kronor. Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan.

Företagscertifikat

Företagscertifikat är ett löpande skuldebrev och företagens instrument för att låna pengar på kort sikt. Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon och priset på ett företagscertifikat uttrycks som årsränta.

Hur handlar man med Penningmarknads-instrument?

Svenska räntebärande instrument utgivna av stat, kommun och bostadsfinansieringsbolag anses normalt ha relativt låg risk. Företagscertifikat erbjuder högre ränta samtidigt som motpartrisken är högre än de förstnämnda låntagarna.

Vad tar jag för risk?

Svenska räntebärande instrument utgivna av stat, kommun och bostadsfinansieringsbolag anses normalt ha relativt låg risk. Företagscertifikat erbjuder högre ränta samtidigt som motpartrisken är högre än de förstnämnda låntagarna.

Vad påverkar avkastningen?

Den som placerar i en statsskuldväxel eller företagscertifikat får vid köptillfället betala ett lägre belopp (diskonterat belopp) än det han erhåller när statsskuldväxeln förfaller. Mellanskillnaden utgör avkastningen på statsskuldväxeln.

För- och nackdelar med Penningmarknadsinstrument

Fördelar

  • Kortsiktig placering med lägre risk jämfört med obligationer med längre löptider.
  • Mycket hög likviditet.
  • Avkastningen är känd i förväg.

Nackdelar

  • Ger i regel en låg värdestegring – kort löptid ger låg ränta.
  • Finns en risk att man kan förlora insatt kapital om låntagaren hamnar i finansiella svårigheter.